OFFICE STAFF

OFFICE STAFF

 

STAFF

 

Mr. Swapan Karmakar H.S. (Electrician cum Caretaker)

 

Avisek Dutta (M.Sc)

 

Mr. Sambhu Rajak (Peon)

 

Pintu Mahali (Class –VIII Pass)

 

Mr. Barun Mahali (Gate-Keeper)

 

Shib Shankar Sardar (Class –VIII Pass)

 

Mr. Raju Mahali (Sweeper)

 

Raju Kahar (B.Com)

 

Deb Misra – (Accountant) B.Com 

 

Sk. Jahangir Hossain (Madhyamik)

 

Srikanta Behara (Library Peon)

 

Amit Mitra (B.Com)

 

 

 

Bimal Samanta (Madhyamik)

 

 

 

Paramita Kuilya (B.Com)

 

 

 

Subir Saha (B.Sc , PGDSW)

 

 

 

Pallab Adhikary (M.A)

 

 

 

Minakshi Ghosh (B.Com , PGDM)

 

 

 

Malay Mandal (Madhyamik)

 

 

 

Tapan Bhattacharya (H.s.)

 
   

Sumitra Debi (Ad Hoc)